FREDERIKSOORD -17 OKTOBER 2016 De oprichting van de Vereniging Agrarische Belangen Oorden en Parten is een feit. Tijdens de oprichtingsvergadering afgelopen 10 oktober in Ons Dorpshuis werden de statuten notarieel vastgelegd. Aanleiding voor de oprichting is de zorg onder de agrariërs dat de werelderfgoedstatus een bedreiging vormt voor hun bedrijfsvoering als zij binnen de vastgestelde kern- en bufferzones vallen. In goede samenspraak met de drie betrokken gemeenten is een convenant opgesteld dat binnenkort wordt getekend.

De VAB Oorden en Parten vertegenwoordigt de agrarische bedrijven. Een jaar geleden werd een werkgroep opgericht. Deze zevenkoppige werkgroep representeerde de agrariërs tijdens overleggen met een afvaardiging van gemeenten en de Unesco dossierhouder over het draagvlak van de agrarische gemeenschap voor de werelderfgoedstatus. ‘Laten we voorop stellen dat we als agrarische gemeenschap niet tegen de Unesco-status zijn,’ legt Ronald Visser van de werkgroep uit. ‘Maar het Unesco-dossier mag niet een belemmering zijn voor de bedrijfsvoering van onze agrariërs. Er moet ontwikkelingsruimte beschikbaar blijven die de agrariërs in staat stelt hun bedrijf op bedrijfseconomische grondslag in stand te houden.’

Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Westerveld, Westellingwerf en Steenwijkerland en de leden staan achter het convenant, dat onderdeel vormt van het Unesco-dossier. Essentieel in het convenant is dat de aanwijzing als werelderfgoed, dus ook de aanwijzing van een kern- en bufferzone, geen extra regelgeving of beperkingen met zich meebrengt voor de bedrijfsvoering. Het bestemmingsplan is leidend. ‘We streven een breed draagvlak na voor de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid als Unesco Werelderfgoed. Hoewel er niet altijd begrip en erkenning was voor onze zorgen, kijken we terug op een intensieve maar constructieve samenwerking met de betrokken partijen.’

Het bestuur van de VAB Oorden en Parten bestaat uit voorzitter Henk Hop, penningmeester Aad Kester, secretaris Herbert van Hummel en Hans van der Heijden. Momenteel hebben 28 bedrijven zich aangesloten bij de vereniging. De naam oorden verwijst naar de vier koloniën Wilhelminaoord, Frederiksoord, Boschoord en Willemsoord. Parten verwijst naar de straatnamen West- en Oostvierdeparten. Meer informatie: Henk Hop, 06 2257 7118.